WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI KRAJOWYMI

Instytut Informatyki prowadzi bardzo aktywną współpracę praktycznie z wszystkimi Instytutami zajmującymi się informatyką zarówno w szkołach wyższych jak i w placówkach Polskiej Akademii Nauk. Stała i szczególnie aktywna współpraca dotyczy:

 • Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN,
 • Instytutu Podstaw Informatyki PAN,
 • Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej,
 • Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej,
 • Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej,
 • Katedry Telekomunikacji AGH,
 • Instytutu Systemów Sterowania (Instytut branżowy).

Instytut współpracuje też z przemysłem, a szczególnie z:

 • Firmą Comarch S.A. w Krakowie
 • Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych i Telekomunikacyjnych SOTEL,
 • Firmą OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu,
 • Zakładem Elektroniki Górniczej S.A. w Tychach (wdrożono tam wyniki projektu celowego KBN dotyczącego kas fiskalnych - systemy kas fiskalnych, kompleksowe oprogramowanie kas, a także sieci przemysłowych FIP),
 • Firmą 2Si SIECIOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE (dawniej TECHMEX International) w Katowicach,
 • Firmą ComputerLand S.A., Oddział Katowice,
 • Górnośląskimi Okręgowymi Zakładami Gazownictwa w Zabrzu (dla potrzeb tego Zakładu opracowano system dyspozytorski),
 • przedsiębiorstwami energetyki (opracowano system uzdatniania wody w elektrowniach).

WSPÓ?PRACA Z JEDNOSTKAMI ZAGRANICZNYMI W ROKU 2004

1. Współpraca z Uniwersytetem w Arizonie (The University of Arizona, Tucson, USA Departament of Electrical and Computer Engineering) W roku 2004 kontynuowano Umową MEMORANDUM OF AGREEMENT pomiędzy Uniwersytetem w Arizonie a Politechniką Śląską, reprezentowaną przez Instytut Informatyki. Umową podpisano we wrześniu 1999 r. Umowę podpisali: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. Bolesław Pochopień i Prezydent University of Arizona Dr Peter Likins. W ramach tej umowy w roku 2004 współpracowano w dwóch obszarach problematyki: dynamicznie reprogramowalnych macierzy analogowych FPAA i nanotechnologii. W pierwszym obszarze kontynuowano badania nad dynamiczną rekonfiguracją systemów FPAA uzyskując nowatorskie rozwiązania w zakresie zastosowań tych systemów w sterowaniu predykcyjnym i adaptacyjnym. Drugi obszar obejmował zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania nanostruktur i symulacyjnych badań związanych z przełączaniem ich konformacji. Opracowane i zbadane zostały algorytmy wyznaczania konformacji nanostruktur bazujące na metodzie Monte Carlo. W University of Arizona, w Department of Electrical and Computer Engineering obroniło prace doktorskie uzyskując stopień "Ph.D. in Computer Science" troje doktorantów z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki przebywający tam w ramach Memorandum of Agreement: mgr in?. Grzegorz Zarębą (Instytut Informatyki - obrona pracy w 2004), mgr in?. Sylwester Warecki (Instytut Informatyki - obrona pracy w 2002) oraz mgr in?. Teresa Janczak (Instytut Elektroniki - obrona pracy 2005). Wspólne publikacje:

 • L. Znamirowski, O. A. Palusinski, S. B. K. Vrudhula: "Programmable Analog/Digital Arrays in Control and Simulation", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Kluwer Academic Publishers, Vol. 39, No. 1, April 2004, pp. 55-73.
 • S. Warecki, L. Znamirowski: "Random Simulation of the Nanostructures Conformations", Proceedings Volume I, International Conference on Computing, Communication and Control Technology, The International Institute of Informatics and Systemics, Austin, Texas, August 14-17, 2004, pp. 388-393.

2. Współpraca z Kingston University (Anglia) Kontynuowano prace nad projektem Free Will, dotyczącym automatyzacji informacji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Badania były kontynuowane przez dr. inż. Jarosława Francika, w tym Uniwersytecie ramach stypendium Marie-Curie przyznanego mu przez Komisje Europejskie w ramach 5. Programu Ramowego UE. Uzupełnieniem tego projektu był projekt Auto-Animate (Automatic Animation for Film, Video, Game and the Web) dotyczący wykorzystania metod nauczania maszynowego, w szczególności metody q-learning do automatycznego pozyskiwania akcji dla autonomicznych, animowanych agentów. Projekt jest i będzie finansowany (do roku 2005) przez British Council i Komitet Badań Naukowych w ramach programu współpracy bilateralnej British-Polish Partnership Programme. Z projektem tym był również związany miesięczny staż naukowy w tej Uczelni doktoranta Instytutu Marka Mittmanna. Ze strony Instytutu Informatyki kontynuowany był też pobyt w tym Uniwersytecie doktoranta Instytutu, mgr inż. Adama Szarowicza, który w lipcu 2004 obronił tam pracę doktorską. W komisji egzaminacyjnej brał udział prof. K. Wojciechowski jako przedstawiciel Instytutu Informatyki.

3. Współpraca z Uniwersytetem Paris-Nord, Francja

Prof. Tadeusz Czachórski przebywał przez miesiąc - jako profesor zaproszony- w Laboratorium LIPN (Laboratoire d'Informatique Parsi-Nord) pracując nad rozwojem metody aproksymacji dyfuzyjnej jako metody modelowania i oceny efektywności sieci komunikacyjnych komunikacyjnych i komputerowych. Powstały publikacje:

 • Czachórski T., Pekergin F., Diffusion approwimation as a modelling tool in congestion control and performance evaluation. Mat. konferencyjne Second International Working Conference HET NETs `04, 26-28 July, Ilkley, West Yorkshire, U.K, pp T10/1-30.
 • Czachórski T., Pekergin F., Diffusion approximation as a modeling tool in congestion control and performance evaluation. Mat.konferencyjne First EuroNGI Workshop: NewTrends in Modelling, Quantitative Methods and Measumements, pp 281-344.
 • Czachórski T., Fourneau J.-M. Evaluation of an Optimal Deflection Routing Algorithm on an Odd Torus. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej tom 16, z. 4/2004, pp 257-277.

3. Współpraca z Firmami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami:

 • Centrum Naukowo-Badawcze Deutsches Elektronen - Synchrotron (DESY, Hamburg, Niemcy): w roku 2001 podpisano wieloletnią umowę o współpracy. Współpracę kontynuowano również w roku 2004. W jej ramach w DESY przebywali na praktyce studenci kierunku informatyka, a jeden doktorant kontynuował trzyletnie stypendium naukowe. Przewiduje się kontynuację współpracy i pobyt studentów w tej placówce naukowej w następnych latach.
 • Microsoft: w roku 2004 kontynuowano współpracę w ramach umowy Ramowej programu AATP podpisanej we wrześniu 2002 r. Firma udostępniła nieodpłatnie licencje oprogramowania oraz materiały dydaktyczne. Firma podjęła się również szkolenia pracowników Instytutu Informatyki. W Instytucie Informatyki zorganizowano otwarte seminarium prezentujące najnowsze osiągniecia programowe i urządzeniowe firmy.
 • IBM: kontynuowano współpracę w ramach podpisanego w roku 2001 listu intencyjnego potwierdzającego uczestniczenie w programie Partners in Education. Bank Śląski przekazał Politechnice system IBM AS/400, który jest wykorzystywany do zajęć dydaktycznych na kierunku informatyka, a firma IBM zapewniła serwis sprzętowy, aktualizowała dostarczone oprogramowania, udzielała też wsparcia merytorycznego.
 • Firma REDHADA (Valladolid -Hiszpania) - organizator konsorcjum ds. realizacji w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej projektu badawczego mającego na celu wykonanie systemu sprzętowo-programowego ułatwiającego dwustronną komunikację między niesłyszącymi (posługującymi się językiem migowym) a korzystającymi z języka fonicznego w postaci mówionej lub pisanej. Ze strony Instytutu do realizacji tego programu włączono zespół dr. inż. P. Szmala.
 • Organizacja Virtual Reality and Multi Media Park (Turyn, Włochy - prof. Vincenzo Lombardo Andrea Valle) - wnioskodawca projektu Virtual Electronic Poem zgłoszonego w roku 2003 do Komisji Europejskiej. Jest to inicjatywa środowisk naukowych i artystycznych mająca na celu odtworzenie jednego z pierwszych na świecie multimedialnych widowisk Poźme électronique, którego inicjatorem i głównym reżyserem był Le Corbusier. Spektakle, cieszące się ogromną popularnością, odbywały się podczas światowych Targów EXPO w Brukseli w roku 1958. Rekonstrukcja tego dzieła stanowiącego dziedzictwo europejskiej sztuki będzie dokonana w ramach europejskiego programu CULTURE 2000. Zadaniem, włączonego do realizacji tego projektu, zespołu Instytutu pod kierunkiem dr. in?. R. Starosolskiego jest stworzenie aplikacji WWW umożliwiającej dostęp do prezentacji z poziomu środowiska internetowego.
 • Międzynarodowa Federacja Przetwarzania Informacji (IFIP) - prof. dr hab. in?. Tadeusz Czachórski jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego IFIP, a także członkiem (reprezentantem Polski) Komitetu Technicznego TC5 (Computer Applications In Technology) Federacji IFIP i brał czynny udział w pracach tego komitetu. Instytut Informatyki zorganizował pierwsze w Polsce doroczne zebranie TC5, które odbyło się w czerwcu 2004 w Krakowie.
 • 1 listopada 2004 r. rozpoczęła się realizacja projektu EUAIN (European Accessible Information Network) - w ramach 6. Programu Ramowego UE, w priorytecie tematycznym (IST) "Technologie społeczeństwa informacyjnego". Instytut Informatyki uczestniczy w nim w charakterze kontraktora. Pierwsze spotkanie robocze odbyło się w 15-17 listopada w Amsterdamie, w siedzibie koordynatora tj. FNB (Holenderskie Biblioteki Narodowe). W spotkaniu ze strony Instytutu uczestniczyli mgr in?. P. Brzoza i dr in?. R. Winiarczyk. Jednocześnie uczestniczyli w konferencji dotyczącej wspomnianego priorytetu tematycznego. Konferencja odbyła się w Hadze pod hasłem "Participate in your future", w czasie której odbywały się sesje zarówno plenarna, jak i sesje dotyczące wybranych grup realizowanych lub zakończonych projektów badawczych.